Những Người Từ Việt Nam

Thư Mời để xin Visa Du Lịch

Để yêu cầu một thư mời xin visa du lịch, xin gửi email tới daihoi@vbcweb.org với các chi tiết sau đây:

  • Tên họ đầy đủ
  • Ngày Sinh (tt/nn/nnnn : tháng/ngày/năm)
  • Địa chỉ thường trú
  • Số sổ thông hành
  • Ngày cấp sổ
  • Địa chỉ E-mail

Chúng tôi không lưu trữ chi tiết cá nhân của những người đã tham dự các đại hội trước đây, cho nên chúng tôi không thể tự động gửi thư mời. Vì lý do đó, xin gửi thư yêu cầu tới chúng tôi.

Qúy con cái Chúa đến từ VN không phải là mục sư vui lòng chi trả phí đăng ký dự Đại Hội, đặt phòng, và trả tiền phòng khách sạn.

Các Mục Sư & Trưởng Nhóm

Sẽ sắp xếp đặc biệt để giúp chỗ ở cho các mục sư và trưởng nhóm. 

Điều quan trọng

Nhận được thư mời KHÔNG có nghĩa là sẽ được tự động ghi danh dự đại hội.