Quý Mục Sư

Chỗ Ở Khách Sạn cho các Mục Sư

Hội Thánh VBC Houston sẽ bảo trợ cách giới hạn các phòng khách sạn cho các mục sư và gia đình họ trong thời gian đại hội (tối Thứ Năm – sáng Thứ Hai). Vì số lượng nhu cầu của các quý mục sư đến từ nước ngoài, chúng tôi không thể cung cấp phòng khách sạn cho quý mục sư đến từ Houston và các vùng phụ cận. Phòng được cấp trên căn bản ai xin trước được trước và sẽ chứa bốn người lớn mỗi phòng. Để dành sẵn một chỗ:

 1. Ghi danh trên mạng
 2. Gửi email cho chúng tôi tới daihoi@vbcweb.org với những chi tiết sau:
  • Tên họ đầy đủ của quý vị
  • Số điện thoại
  • Số xác nhận đăng ký/ID
  • Tên của những người trong gia đình tham dự đại hội (người phối ngẫu và mỗi con 18 tuổi trở xuống)
  • Ngày qúy vị định đăng nhập và ngày rời khỏi khách sạn
 3. Nếu quý vị không có email, xin gọi 713-645-7766 và để lại chi tiết liên lạc.

Những Điều Quan Trọng

 • Xin ghi danh dự đại hội trước khi liên lạc với chúng tôi để đặt phòng cho quý vị.
 • Các mục sư sẽ được ưu tiên cấp phòng nếu thỉnh cầu của họ được nộp trước hạn chót 22 tháng Chín, 2019. Sau ngày hạn chót, những phòng còn lại sẽ được cấp cho những thỉnh cầu kế tiếp nào hội đủ điều kiện (v.d., các mục sư đang học nhưng chưa được phong chức, các cán sự truyền giáo, vv.).
 • Tất cả con cái đi theo cha mẹ đều phải đăng ký. Các trẻ em từ 18 tuổi trở xuống có thể được xếp vào chung phòng với quý vị. Nếu con của quý vị lớn hơn 18 tuổi và phòng hết chỗ, xin gọi khách sạn trực tiếp đặt phòng riêng cho chúng. Mỗi gia đình chỉ được bảo trợ một phòng.
 • Luôn luôn cập nhật hồ sơ ghi danh trên mạng của quý vị nếu có sự thay đổi nào.
 • Để được công nhận là một mục sư đủ điều kiện, xin cung cấp bằng chứng rằng (1) quý vị là mục sư đã được phong chức (2) hiện đang quản nhiệm một Hội Thánh. Có thể thay thế bằng một thư xác nhận hay giới thiệu của một mục sư quen biết với chúng tôi.

Bảo Trợ cho các Mục Sư và Trưởng Nhóm từ Việt Nam

Để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với các mục sư và trưởng nhóm ở Việt Nam, vẫn miệt mài phục vụ Chúa trong sự khó khăn về tài chánh, chúng tôi cống hiến bảo trợ toàn thể chi phí tại Đại Hội cho những vị nào nhận được thư mời của chúng tôi. Bảo trợ nầy bao tất cả các chi phí về đăng ký ghi danh, vận chuyển đưa đón, cư trú tại khách sạn, và các bữa ăn trong thời gian đại hội.

Xin liên lạc với chúng tôi ở daihoi@vbcweb.org để nhận một đơn xin bảo trợ. Tất cả các đơn xin phải được nộp trước hạn chót ngày 22 tháng Chín, 2019.