Buôn Bán Sản Phẩm

Dĩa Ghi Hình

Các DVD của Đại Hội Phục Hưng sẽ có sẵn để bán. Đặt mua trước toàn bộ dĩa của đại hội vào lúc đăng ký ghi danh để nhận được giá rẻ là $50. Sau ngày 22 tháng Chín, 2019, các dĩa DVD đại hội có thể đặt mua tại chỗ với giá $70. Tất cả các DVD sẽ được gởi đi qua đường bưu điện sau Đại Hội. Sẽ không có phân phát DVD tại Đại Hội.

Áo Thun

Có thể mua các áo thun tại chỗ. Giá đặc biệt là $10.

Buôn Bán Sản Phẩm Riêng

Để buôn bán sản phẩm riêng (vd, sách, CDs, DVDs) trong thời gian đại hội, xin gửi email tới productsales@vbcweb.org trước ngày 22 tháng Chín, 2019 với các chi tiết sau đây:

  • Đầu đề: Đặt chỗ bán sản phẩm
  • Tên
  • Họ
  • Số Xác Nhận Đăng Ký Ghi Danh
  • Số điện thoại liên lạc

Chúng tôi dành quyền từ chối, không cấp chỗ và không chấp thuận bày bán một số sản phẩm nào đó.