Thời Biểu

REVIVAL CONFERENCE SCHEDULE

Friday, October 13

7:00 p.m. – 10:00 p.m. Giảng

Saturday, October 14

7:15 – 8:15 a.m. Tỉnh nguyện
9:00 a.m. – 12:00 p.m. Giảng
12:00 p.m. – 2:00 p.m. Ăn trưa
2:00 p.m. – 5:00 p.m. Buổi họp của quý Mục sư

Thiếu niên và Thanh niên

5:00 p.m. – 7:00 p.m. Ăn chiều
Pastors’ Banquet
7:00 p.m. – 10:00 p.m. Giảng

Sunday, October 15

7:15 a.m. – 8:15 a.m.  Tỉnh nguyện
9:00 a.m. – 12:00 p.m. Giảng
12:00 p.m. – 2:00 p.m. Ăn trưa
2:00 p.m. – 5:00 p.m. Làm chứng

Buổi thông công của Thiếu niên và Thanh niên

Hội Thảo

5:00 p.m. – 7:00 p.m. Ăn chiều
7:00 p.m. – 10:00 p.m. Giảng