Đăng Ký Ghi Danh

 • Mọi việc đăng ký-ghi danh đều phải thực hiện trên mạng internet. Chúng tôi không thể nhận việc đăng ký-ghi danh qua đường bưu điện, điện thoại hoặc điện thư. Ngoại lệ duy nhất chỉ dành cho các Mục sư nào từ Việt Nam đạt đủ điều kiện bảo trợ của chúng tôi.
 • Những sự chi trả sẽ được nhận qua những thẻ tín dụng (chỉ VISA và Mastercards) và những thẻ debit/checking. Tất cả lệ phí đều tính bằng Mỹ Kim.
 • Số lượng chỗ ngồi tại Đại Hội thì có giới hạn, vì thế đừng chần chờ. Xin gửi email cho chúng tôi tới daihoi@vbcweb.org

Ngày Đăng Ký

 • Đăng Ký Sớm: Từ 11 tháng 6 tới 11 tháng 8 (11:59 p.m. CST)
 • Thời Gian Đăng Ký: 12 tháng 8 đến 22 tháng 9 (11:59 p.m. CST)
 • Ghi Danh tại chỗ: 10 tháng 10 từ 9 a.m. đến 5 p.m. Và 11 tháng 10 lúc 5 p.m.

Các Lệ Phí của Đại Hội

Đăng Ký/Ghi Danh Sớm:

 • Người Lớn: $50 + Eventbrite học phí
 • Trẻ em (từ 1 – 12 tuổi): $50 + Eventbrite học phí
 • Trẻ sơ sinh (dưới 12 tháng tuổi): Sẽ có phòng dành cho trẻ sơ sinh và cha mẹ.

Thời Đăng Ký/Ghi Danh:

 • Người Lớn: $65 + Eventbrite học phí
 • Trẻ em (từ 1 – 12 tuổi): $65 + Eventbrite học phí
 • Trẻ sơ sinh (dưới 12 tháng tuổi): Sẽ có phòng dành cho trẻ sơ sinh và cha mẹ.

Ghi Danh tại chỗ (nếu còn chỗ trống):

 • Người lớn và trẻ em: $75 + Eventbrite học phí
 • Ghi danh từng ngày cho người lớn và trẻ em (chỉ trong ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy): $25/ngày

Các Bữa Ăn

Không có các bữa ăn đặt trước. Để biết thêm chi tiết về những chọn lựa bữa ăn, xin nhấn chuột vào đây.

Quy Định về việc Huỷ Bỏ Ghi Danh/Hoàn Tiền

Quý vị có thể huỷ bỏ việc ghi danh để được hoàn tiền hoặc một người khác thay chỗ. Tất cả các yêu cầu hoàn tiền ghi danh và thay thế người khác phải được nhận qua thư bưu điện hay e-mail tới (daihoi@vbcweb.org) hạn chót là 22 tháng Chín, 2019.

 • $20 (người lớn hay trẻ em) lệ phí huỷ bỏ sẽ tính.
 • Không tính lệ phí cho trường hợp người khác thay chỗ.